CentOS 上如何安装 Docker

hema 8月前 253

CentOS 8 上安装 Docker 的方法:

dnf install dnf-automatic

dnf config-manager --add-repo=https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo
dnf list docker-ce

dnf install docker-ce --nobest -y
systemctl start docker
systemctl enable docker


# 禁用 CentOS 8 防火墙(这里为简化部署暂时禁用)
systemctl stop firewalld
systemctl disable firewalld

# 重启一下系统最好


测试一下,确认正确安装了:

docker --version
docker run hello-worldCentOS 7.6 上安装 Docker 的方法:

安装selinux、安装依赖包、设置仓库、安装 Docker-ce

sudo yum install -y container-selinux
sudo yum install -y yum-utils device-mapper-persistent-data lvm2
 
# 设置仓库(若是国外服务器,可以不用 aliyun )
# sudo yum-config-manager --add-repo https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo
sudo yum-config-manager --add-repo http://mirrors.aliyun.com/docker-ce/linux/centos/docker-ce.repo
sudo yum makecache fast
# 安装docker-ce
sudo yum install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io


启动:

sudo systemctl enable docker
sudo systemctl start docker


测试一下,确认正确安装了:

sudo docker version
sudo docker run hello-worl参考:

https://my.oschina.net/mengyoufengyu/blog/3083375最新回复 (0)
返回
发新帖